Personuppgiftspolicy, GDPRDin integritet är viktig för oss på Slåttergubben ekologiska fågelmat AB (Slåttergubben) och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra produkter och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Slåttergubben behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig i denna policy kallas Slåttergubben, Org.nr: 556896-9199 och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. 

Slåttergubben ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post, chat eller direkt vid besök i gårdsbutiken, på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

Slåttergubben går att nå på följande sätt:

Post: Slåttergubbens ekologiska fågelmat AB , 585 76 Vreta Kloster 
Tel 0738322559 eller via mail info@slattergubben.se 

2. Tillämpningsområde för denna personuppgiftspolicy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.slattergubben.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra produkter och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Under rubriken ’Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter’ nedan beskriver vi närmare vilka personuppgifter vi behandlar, syften och vilken rättslig grund vi har för behandlingen. 

Som personuppgiftsansvarig har Slåttergubben ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

Slåttergubben skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Slåttergubbens system som hanterar personuppgifter. Anställda på slåttergubben samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Slåttergubbens interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till Slåttergubben utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5.  Slåttergubben förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Slåttergubbens krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Slåttergubbens interna informationssäkerhetspolicy.

6. Hur används cookies? Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Slåttergubbens hemsida innehåller cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Slåttergubben använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

• Ser till att du bara behöver logga in en gång, inte för varje sida som du besöker
• Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
• Sparar ner det som du handlar i en varukorg
• Anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig
• Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individ-
anpassad kommunikation och budskap till användaren. 

7. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring? Slåttergubben kan använda direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som köpare av någon av Slåttergubbens produkter. Vi kan också använda direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga. 

8. Överföring av information. Slåttergubben och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

9. Dina rättigheter: Som registrerad hos Slåttergubben har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Under rubriken ’Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter’ nedan beskriver vi detta.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Slåttergubben kommer då att upphöra med behandling en under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0738322559 eller via mail, info@slattergubben.se

10. Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: När du som kund ingår ett avtal med Slåttergubben kommer du att lämna viss information om dig. Informationen du lämnar kan vara till exempel:

Som kund: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Vid beställningar: ip-adress, E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla andra personuppgifter om dig som du lämnar till oss i egenskap av kund.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • Om du som kund eller representant för ett företag gör ett köp eller ingår ett avtal behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss, t.ex. för att skicka påminnelser. Behandling av personuppgifter och information om dina inköp kan behöva behandlas för att ge dig adekvat information och support om användandet av de produkter du köpt av oss, eller för att kunna göra felsökningar och vara behjälplig när du vill reklamera en produkt som du köpt av oss.
 • För att kunna fastställa din identitet och begära kreditprövningar när en sådan krävs enligt avtalet behandlar vi uppgifter om ditt namn och ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.


För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för kund genom att skicka direktmarknadsföring och nyhetsbrev, påminnelser om service och kundundersökningar via post, e-post eller sms. Vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för kund i marknadsföringssyfte.
 • Behandling av personuppgifter och information om dina inköp kan behöva behandlas för att ge dig adekvat information och support om användandet av de produkter du köpt av oss, eller för att kunna göra felsökningar och vara behjälplig när du vill reklamera en produkt som du köpt av oss eller ge råd och tips inför nya köp av produkter från oss om hur de nya produkterna fungerar tillsammans med/i kombination med de produkter du köpt in tidigare hos oss, t.ex. hur olika kulörer fungerar ihop eller olika färgtyper. Inköp av t.ex. färgprodukter är en sällanköpsvara och målning av t.ex. ett hus kan pågå under en hel livstid. Därför behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål under en längre period och så länge detta intresse kan finnas kvar.


För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

 • Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring såsom t.ex. nyhetsbrev via e-post eller sms från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.


Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss samt köphistorik i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

11. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fu llgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att följa tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. 

12. Ändringar av denna personuppgiftspolicy: Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

13. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.
Tillagd i varukorgen